Структура

Управителен съвет

Председател:

проф. д-р Елиза Стефанова Зам. ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация

Членове:

 доц. д-р Александър Григоров Директор
проф. д-р Тинко Тинчев председател на ОС на СУ
доц. д-р Атанас Георгиев Декан на Стопански факултет
Атанас Георгиев Експерт проектиране и програмиране, УЦИКТ

Директор:

 доц. д-р Александър Григоров стая: 109; тел: (+359 2) 865 71 11; e-mail: grigorov@ucc.uni-sofia.bg

Зам. директор:

Административен секретар:

Теодора Антонова стая: 121 тел: (+359 2) 963 13 38; e-mail: teodora@ucc.uni-sofia.bg

Специалист проекти и качество:

Анализ и обработка на данни

Началник отдел:

Диана Занкова  стая: 116 тел: (+359 2) 8161 599; e-mail: didif@ucc.uni-sofia.bg

Служители:

Огнян Джерекаров стая: 117 тел: (+359 2) 8161 593; e-mail: o.dzherekarov@ucc.uni-sofia.bg
Станка Такова стая: 116 тел: (+359 2) 8161 599; e-mail: stanka@ucc.uni-sofia.bg
Теодора Момчева стая: 116 тел: (+359 2) 8161 599; e-mail: tedi@ucc.uni-sofia.bg
Валентина Киркова стая: 117 тел: (+359 2) 8161 593; e-mail: vkirkova@ucc.uni-sofia.bg
Ридван Исуфов стая: 117 тел: (+359 2) 8161 593; e-mail: ridvan@fmi.uni-sofia.bg
Бахсен Исуфова стая: 117 тел: (+359 2) 8161 593; e-mail: bahseni@ucc.uni-sofia.bg
Устин Иванов стая: 117 тел: (+359 2) 8161 593; e-mail: uivanov@ucc.uni-sofia.bg

Mрежово администриране

Началник отдел:

Владислав Георгиев  стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: digger@ucc.uni-sofia.bg

Служители:

Александър Стойков стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: astoikov@ucc.uni-sofia.bg
Мариана Петкова стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: nitberg@ucc.uni-sofia.bg
Николай Ангелов стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: nick@ucc.uni-sofia.bg
Пламен Цанев стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: flame@ucc.uni-sofia.bg
Ясен Атанасов стая: 123 тел: (+359 2) 8161 579; e-mail: yatanasov@ucc.uni-sofia.bg

Приложно програмиране и софтуерна поддръжка

Началник отдел:

Михаил Цанев стая: 112; тел: (+359 2) 8161 551; e-mail: mtsanev@ucc.uni-sofia.bg

Служители:

Пенко Живанов стая: 112; тел: (+359 2) 8161 551; e-mail: jivanov@ucc.uni-sofia.bg
Ивайло Стоянов стая: 112; тел: (+359 2) 8161 551; e-mail: ivailons@ucc.uni-sofia.bg
Моника Илиева стая: 112; тел: (+359 2) 8161 551; e-mail: milieva@ucc.uni-sofia.bg
Деян Деянов стая: 112; тел: (+359 2) 8161 551; e-mail: ddejanov@uni-sofia.bg

Системна администрация

Началник отдел:

Михаил Пелтеков стая: 402; тел: (+359 2) 8161 572; e-mail: misho@ucc.uni-sofia.bg

Служители:

Елена Савова стая: 113; тел: (+359 2) 8161 591; e-mail: esavova@ucc.uni-sofia.bg
Радослав Радков стая: 113; тел: (+359 2) 8161 591; e-mail: rradkov@ucc.uni-sofia.bg
Станислав Панайотов стая: 112; тел: (+359 2) 8161 551; e-mail: stpanayotov@ucc.uni-sofia.bg