За центъра

Университетският център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) е правоприемник на създадения през 1972 г. Университетски изчислителен център (УИЦ). Той е самостоятелно, основно звено в СУ „Св. Климент Охридски“. УЦИКТ обслужва и осигурява със средства на информационните технологии (ИТ) компютърната и комуникационната инфраструктура на всички факултети и административно-управленски поделения на Софийския университет. Предоставя компютърни ресурси на всички факултети в университета, както и консултации, документация и всичко необходимо за ефективното им използване. Отговорен е за проектирането, изграждането и поддържането на Университетската компютърна мрежа (УКМ) и нейното свързване към интернет и други национални и международни академични мрежи. Компютърните услуги са достъпни за всички студенти, аспиранти, специализанти и преподаватели, като се осигурява поддръжка на системите за изследователска дейност и за учебния процес. Специалисти от УЦИКТ участват активно в национални и международни проекти и осигуряват специализирани ИТ дейности и услуги на екипи от СУ по международни образователни и научноизследователски програми. За изграждане на основните мрежови и информационни ресурси се използва техника и системи на световните технологични лидери Cisco Systems, HP, IBM, MS, 3Com, като центърът се стреми да развива и поддържа сътрудничество и партньорство в рамките на техните образователни и академични програми.

Основна цел на УЦИКТ е изграждането на модерна информационно-технологична среда, осигуряваща условия за подобряване на качеството на учебната и научно-изследователска дейност в СУ“Св.Климент Охридски“.

Основни задачи:

  • Изграждане, поддържане и развитие на съвременна информационна инфраструктура в СУ „Св. Климент Охридски“, базирана на високоскоростна и надеждна Университетска компютърна мрежа
  • Разработване, внедряване и съпровождане на информационни системи, свързани с обслужване на учебната, научната и административни дейности в СУ; консултиране и обучение за тяхното използване.
  • Дефиниране на правила и предлагане на политики за използване, развитие и усъвършенстване на информационните и комуникационните услуги в СУ
  • Планиране, поддържане и постоянно развитие на комуникационната инфраструктура на Университетската компютърна мрежа и нейното свързване към Интернет и други академични, учебни и научноизследователски мрежи
  • Предоставяне на съвременни информационни услуги за подпомагане на учебния процес в СУ, включващи осигуряване и поддържане на компютърни учебни лаборатории и технологии за обучение и научноизследователска дейност
  • Осигуряване на съвременни услуги, свързани с научната дейност в СУ: създаване и на съвременни цифрови библиотеки за научни публикации, архиви, софтуерни продукти и др.
  • Създаване и поддържане на системи за публично представяне и подпомагащи рейтинга на СУ
  • Подпомагане на академичната общност при кандидатстване за научно-изследователски проекти, включващи използване на информационни и комуникационни технологии.
  • Подпомагане на администрацията на СУ при планиране и доставка на компютърни и комуникационни ресурси.