Документи и ресурси

Основни документи

Правилник за устройството и дейността на Университетски център за информационни и комуникационни технологии при Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ – 2015 г.
Правилник за работа в университетската компютърна мрежа на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Правилник за работа в компютърните зали Университетски център за информационни и комуникационни технологии при Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Заповед за запознаване с правилник за вътрешния ред
Правилник за организацията на работата и вътрешния ред на Университетски център за информационни и комуникационни технологии – 2015 г. 

Бланки

Бланка за автобиография на български
Бланка за автобиография на английски език

Безопасни условия на труд и пожарна безопасност

Материали за дистанционно обучение по безопасност и здраве
Административно – наказателна отговорност на работодателя
Права, задължения и отговорности, свързани със здравословните и безопасни условия на труд
Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за провеждане на обучение и инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд
Наредба № РД-07-8/20.12.2008 г. относно минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
Превенция на злополуки
Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ за провеждане на инструктажи по безопасност и здраве
Заповед на Ректора на Св. Кл. Охридски“ за ежегодно обучение на членовете на Комитетите/Групите по условия на труд от Университета
Физиологичен режим на труд и почивка по време на работа за служителите от УЦИКТ
Инструктаж по охрана на труда в УЦИКТ – отдел „Системно и мрежово администриране“
Заповед на Директора при УЦИКТ за изключване на електрическото захранване в помещенията